Nacházíte se zde: Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služby Český hosting

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného k síti Internet pro provoz internetových aplikací a doménových jmen prostřednictvím hostingové služby Český hosting platné od 26. 1. 2023.

1. SMLUVNÍ STRANY

THINline s.r.o.
Se sídlem Jeseniova 1196/52, Žižkov, Praha 3 130 00
IČ: 26747359 DIČ: CZ26747359
Zapsána v OR sp. zn. C 91182 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Bankovní spojení: 1061626001/5500
(dále jen "Poskytovatel")

Objednavatel
Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku hostingové služby Český hosting prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen "Objednavatel" a / nebo "Uživatel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování hostingové služby Český hosting.
Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem odeslání řádně učiněné objednávky Objednavatelem a řídí se ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a navazujících předpisů.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2.1. Hostingová služba - poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen prostřednictvím prostředků Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci Poskytovatele https://www.cesky-hosting.cz.

2.2.2. Uživatel - Objednavatel hostingové služby Český hosting, kterému byla hostingová služba Poskytovatelem řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby, zveřejněných na www prezentaci Poskytovatele https://www.cesky-hosting.cz, nebo zřízena prozatímně za účelem otestování.

2.2.3. Server - počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována hostingová služba.

2.2.4. Pronájem kapacitních, výpočetních a programových prostředků serveru - sdílený pronájem hardwarových a softwarových prostředků serveru Objednavateli služby za účelem zpracování požadavků využívaných aplikací. Míra možnosti využití prostředků serveru jedním Uživatelem v daném okamžiku je limitována mírou využití prostředků serveru ostatními Uživateli.

2.2.5. Provozování internetové aplikace - provoz aplikace (zejména www prezentací) prostřednictvím prostředků serveru ve prospěch Uživatele a třetích stran. Při provozu aplikací je Uživatelům umožněno využívat programových prostředků serveru poskytovaných v rámci hostingové služby (PHP, Databáze,...).

2.2.6. Doménové jméno a provoz doménového jména - doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu (dále jen doména). Provoz doménového jména je služba správy a údržby NS záznamů provozované domény.

2.3. Dnem řádného zřízení hostingové služby je den úhrady ceny služby Objednavatelem. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne objednání služby do dne zřízení hostingové služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období Objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

2.4. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednavatelem. Objednavatel poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci doménových jmen (CZ.NIC, EURid a další správci Objednavatelem zvolených doménových jmen). Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.5. Hostingová služba Český hosting je poskytována k provozu konkrétního doménového jména. Objednavatel při objednání Hostingové služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu platná pro zvolený druh doménového jména (např. pro domény .cz - dle sdružení CZ.NIC, domény .eu dle EURid a obdobně uvedená u jednotlivých nabízených druhů doménových jmen).

2.6. Službu registrace a případné změny doménového jména provádí Poskytovatel vždy na jméno Objednavatele jako držitele domény, příp. 3. osoby, jedná-li Objednavatel na základě plné moci, vyjma Objednavatelem vyžádaného případu registrace v tzv. zastoupení, kde to umožňují pravidla registrace a provozu daného doménového jména. Držitel je oprávněn s doménovým jménem nakládat libovolně v souladu s platnými pravidly registrace a provozu daného doménového jména, včetně převodu domény k jinému registrátorovi za podmínek stanovených těmito pravidly registrace a provozu doménového jména.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1. Hostingovou službu Český hosting objednává Objednavatel zásadně k provozu doménového jména. Doménové jméno si volí Objednavatel sám dle vlastního přání a poskytuje výslovný souhlas Poskytovateli zahájit poskytování služeb, zejména provedení registrace domény, již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.2. Zřízením služby vzniká Objednavateli právo užívat veškeré standardní služby (označené na webu https://www.cesky-hosting.cz jako běžné, součást programu apod.) nabízené Poskytovatelem k hostingové službě Český hosting. Objednavatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

3.3. Objednavatel se zavazuje hradit cenu služby a dále registrační poplatky své domény Poskytovateli, který následně provede úhradu poplatků příslušnému správci doménových jmen. Uživatel může po předchozím upozornění Poskytovatele využít i možnosti přímé platby poplatků správci doménového jména (registrátorovi).

3.4. Uživatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízení služby, neomezeně. Míra využití prostředků serveru jedním Uživatelem je ze strany Poskytovatele omezena pouze v případě provádění správy a systémových úloh serveru a při nadměrném zatížení serveru Uživatelem v případech, které by mohly zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při využívání služby. Objem přenášených dat mezi serverem a klientským počítačem není omezen.

3.5. Uživatel má k dispozici prostředky serveru pro provoz vlastních internetových aplikací (zejména www prezentací). K přístupu na servery využívá Uživatel pouze služeb k tomu určených Poskytovatelem (FTP, phpMyAdmin, atd.).

3.6. Uživatel zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití aplikace, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod Uživateli přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

3.7. V případě, kdy Poskytovatel, na základě ústního nebo písemného upozornění, vyzve Uživatele k odstranění vad Uživatelem provozované aplikace, je Uživatel povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže Uživatel není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru, pokud tak neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit platnost služby pro Uživatele do odstranění vad. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou technickými vadami aplikace provozované Uživatelem třetím osobám i za škodu způsobenou Poskytovateli.

3.8. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli.

3.9. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

3.10. Objednavatel je povinen uvést v objednávce své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

3.11. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou. Na jednání 3. osob, kterým umožní Uživatel (úmyslně i neúmyslně) využívat služby Poskytovatele (např. administrátoři webů, zaměstnanci, partneři, dodavatelé, atd.) se, z hlediska výkonu práv a povinností Uživatele dle těchto podmínek, pohlíží tak, jako by šlo o jednání Uživatele samotného.

3.12. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu podpora@ceskyhosting.cz.

3.13. Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 800 Kč z každé započaté půlhodiny práce Poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou Uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Uživatelem, atd.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené Hostingové služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

4.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.

4.3. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

4.4. Registraci doménového jména provádí Poskytovatel na základě přijetí úhrady za doménové jméno dle podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Poskytovatele https://www.cesky-hosting.cz. Registraci a úhradu registračního poplatku registrátorovi domény provede Poskytovatel do 3 pracovních dnů ode dne přijetí úhrady od Objednavatele.

4.5. Při registraci nové domény Poskytovatel neodpovídá za provedení rychlejší registrace objednané domény 3. stranou, pokud proběhne v době nezbytné pro provedení běžných úkonů zpracování objednávky, tj. zejména doby nezbytné pro připsání úhrady hostingových služeb na účet Poskytovatele, provedení komunikačních úkonů v rámci registračních prostředí domén, nebo také vyřízení nadstandardních požadavků specificky uvedených Objednavatelem.

4.6. Pro registraci doménového jména používá Poskytovatel údaje poskytnuté Uživatelem při objednávce hostingové služby. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Objednavatelem.

4.7. Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou službu nebo doménové jméno a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Uživatelem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména Uživatele v případě, kdy provádí Uživatel platbu registrátorovi přímo bez zprostředkování Poskytovatelem.

4.8. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

4.9. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

4.10. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen informovat o plánovaných zásazích na www prezentaci https://www.cesky-hosting.cz.

4.11. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Uživatelům či Poskytovateli, a dále v případech porušení povinností uvedených v bodech 3.6. - 3.9. a 3.11 Uživatelem. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

4.12. Poskytovatel má právo požadovat od Objednavatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby ve výši 500 Kč bez DPH.

4.13. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na www prezentaci https://www.cesky-hosting.cz.

4.14. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škodu formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

4.15. Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit či bez náhrady zrušit v případech, kdy Objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné kontaktní nebo identifikační údaje dle článku 3.10. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele.

5. CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

5.1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na www prezentaci https://www.cesky-hosting.cz, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

5.2. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky.

5.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednavatelem při objednávce služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

5.4. Objednavatel hradí cenu služby ročně předem. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.

5.5. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.6. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 5.4 je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Objednavatele, přerušit provoz služby, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

5.7. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednavatel v plné výši.

6. REKLAMACE

6.1. V případě, že se Objednavatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu reklamace@cesky-hosting.cz nebo v kterékoli provozovně Poskytovatele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.2. Objednavatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, fakturu apod.

6.3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

6.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

7. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SLUŽEB

7.1. Provoz služby se sjednává na dobu 1 rok. Provoz služby se automaticky prodlužuje, pokud Objednavatel nedoručí Poskytovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má Objednavatel službu zaplacenou.

7.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

7.3. V případě, že dojde ke změně domény takovým způsobem, že doménu nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna DNS záznamu domény, technického kontaktu domény apod.), není Poskytovatel povinen nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď provozu služby ze strany Objednavatele bez udání důvodů.

7.4. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

7.5 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Objednavateli vzniká nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností Poskytovatele.

7.6. Poměrnou část ceny služby není možné vracet u domén, certifikátů a dalších služeb, kde je minimální doba užívání stanovena 1 rok a déle podmínkami registrátora domén, certifikačními autoritami apod., které poskytují tyto služby.

7.7. Objednavatel a Poskytovatel se výslovně shodli, že je Poskytovatel oprávněn po ukončení smluvního vztahu kompletně zlikvidovat uživatelská data Objednavatele.

7.8. Spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení zašle spotřebitel Poskytovateli v písemné formě pozemní poštou nebo na kontaktní e-mail podpora@cesky-hosting.cz. Spotřebitel má v případě odstoupení povinnost uhradit poměrnou část ceny služeb, u kterých již Poskytovatel začal s jejich plněním, resp. uhradit plnou cenu již poskytnutých služeb dle bodu 7.6.

8. GDPR

8a. GDPR Compliance

8a.1. Poskytovatel prohlašuje, že zpracovává, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen jako „GDPR“, osobní údaje Objednatelů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito VOP, Prohlášením o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů.

8a1.1. „osobním údajem“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; Pro účely těchto VOP se za osobní údaj nepovažují osobní a kontaktní údaje právnických osob, stejně jako není dle níže uvedených podmínek chráněno dobré jméno právnické osoby.

8a.1.2. „zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

8a.1.3. „správcem“se rozumí subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

8a.1.4. „zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

8a.2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Objednatelů a vlastníků registrovaných domén na základě a pro účel plnění povinností ze smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě těchto VOP (dále jen Hlavní smlouva). V případě neposkytnutí údajů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo registraci doménového jména nastává nemožnost plnění ze strany Poskytovatele.

8a.3. Zpracovávány jsou, nikoliv však souběžně či výlučně, tyto osobní údaje: Jméno, Příjmení, adresa, e-mail, telefon, IČ, DIČ a dále v případě nezbytném pro registraci vybraných koncovek domén také datum narození, číslo identifikačního dokladu.

8a.4. Je-li osoba Objednavatele a vlastníka doménového jména rozdílná, zaručuje se Objednavatel, že získal souhlas vlastníka domény k zpracování jeho údajů pro účely registrace doménového jména a vývoz údajů do třetích zemí v případě registrace nadnárodních a národních doménových jmen mimo země EU v souladu s GDPR.

8a.5. Informační povinnost dle čl. 13 GDPR splnil Poskytovatel vůči Objednateli v rámci Prohlášení o ochraně osobních údajů, dostupného na https://www.cesky-hosting.cz/gdpr/.

8a.6. Poskytovatel zpracovává údaje po dobu existence Hlavní smlouvy a plnění závazků z ní vzniklých po dobu min. 3 let, a to za účelem ochrany před právními nároky, případně déle, vyžaduje-li to zvláštní zákon.

8a.7. Poskytovatel neprovádí tzv. profilování ani automatizované rozhodování na základě zpracovávaných osobních údajů.

8a.8. Poskytovatel prohlašuje, že má zavedeny interní procesy pro vyhodnocování žádostí subjektů údajů a IT systémy takovým způsobem, abych jejich používání umožňovalo dostát povinnostem správce (poskytnutí kopie údajů, jejich výmaz, export ve strojově čitelném formátu apod.).

8a.9. Subjekt údajů má právo po správci požadovat sdělení o tom, zda a jaké osobní údaje o něm jsou zpracovávány. Zároveň má subjekt údajů právo na bezplatnou kopii osobních údajů, jež jsou o něm vedeny, vyjma případů, kdy jsou žádosti podané Subjektem údajů zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak je Poskytovatel oprávněn buď uložit k úhradě Subjektu údajů administrativní poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Poplatek bude stanoven ve výši zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učinění požadovaných úkonů.

8a.10. Pokud by měl Poskytovatel důvodné pochybnosti o totožnosti Subjektu údajů, je oprávněn si od Subjektu údajů vyžádat doplnění dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Subjektu údajů.

8a.11. Správce je povinen na žádosti subjektů reagovat ve lhůtě dle čl. 12 GDPR (1 měsíc s možností prodloužení). V případě žádosti subjektu údajů tak správce poskytne informace v následujícím minimálním rozsahu: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemce ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; skutečnost, že dochází/nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů; pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání.

8a.12. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Správce je tak povinen v případě namítnutí nesprávnosti či nepřesnosti osobních údajů subjektem údajů, které zpracovává, omezit zpracování těchto údajů (čl. 18 GDPR), prověřit námitku subjektu údajů, následně opravit nesprávné osobní údaje a opětovně informovat subjekt údajů, že zpracování již není omezeno, a je přesné.

8a.13. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

8a.14. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

8a.15. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na plnění ze smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b); zpracování se provádí automatizovaně. V případě řádného uplatnění práva na portabilitu je správce povinen poskytnout subjektu údajů jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a nesmí bránit předání těchto údajů jiným správcům.

8a.16. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem) nebo f) (oprávněný zájem), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V případě odůvodněné námitky je tak správce povinen být připraven k okamžitému zastavení zpracovávání osobních údajů subjektu.

8a.17. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

8a.18. Poskytovatel při zpracování osobních údajů vlastníků doménových jmen, předává tyto údaje třetím stranám – tzv. registrátorům domén a to i do třetích zemí. Objednavatel dává Poskytovateli k tomuto zpracování výslovný pokyn a souhlas a zaručuje se, že získal souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování a poučil jej o vývozu informací do 3. zemí.

8a.19. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a tento případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Poskytovatel toto porušení bez zbytečného odkladu Objednavateli případně Subjektu údajů.

8a.20. Poskytovatel rovněž zpracovává lokační údaje (IP adresu) zařízení, které se přihlásí do systémového prostředí Poskytovatele, prostřednictvím kterého jsou poskytovány Služby, a to výhradně za účelem zabezpečení a ochrany systémového prostředí Poskytovatele. Lokační údaj (IP adresa) je zpracováván automaticky a není žádné třetí osobě předáván, vyjma případů, kdy je povinen Poskytovatel povinen údaj předat z důvodu rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci, nebo v případě, že mu tak ukládá donucující ustanovení právního předpisu.

8b. Role Poskytovatele při Hostingu

8b.1. Poskytovatel prohlašuje, a Objednatel bere na vědomí, že při plnění Hlavní smlouvy, v oblasti poskytování hostingových služeb může docházet k případnému zpracování osobních údajů Objednavatelem v roli správce a Poskytovatelem v roli zpracovatele (ukládání dat, zálohování dat, mazání dat, a další typy zpracování). Smluvní strany se pro tento případ zavazují zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR a poskytovat si nezbytnou součinnost dle níže uvedených pravidel, přičemž Poskytovatel i Objednatel jsou povinni oba samostatně postupovat v souladu s GDPR. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel zajišťuje Objednateli v rámci hostingu virtuální prostředí, ve kterém je nutno dodržovat pravidla a principy GDPR, přičemž tyto pravidla je povinen zavést a dodržovat právě Objednatel. Objednatel se v souladu s těmito VOP zavazuje chovat se v hostingovém prostředí tak, aby naplnil účel a smysl GDPR, přičemž je výlučnou odpovědností Objednatele, nebude-li Objednatel postupovat v souladu s GDPR.

8b.2. Poskytovatel, jako zpracovatel, se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s účely stanovenými v Hlavní smlouvě, těchto VOP nebo na základě pokynů Objednavatele, jako správce, a vždy v souladu s právními předpisy a GDPR. Poskytovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje třetím osobám ani nezapojit žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu Správce.

8b.3. Poskytovatel se zavazuje při poskytování hostingových služeb a případném zpracování osobních údajů zpracovávat údaje výhradně neadresně v rozsahu sjednaném s Objednavatelem, po dobu trvání Hlavní smlouvy včetně doběhu zálohování poskytovaných služeb a sám se přitom zdržet, jakéhokoli jiného zpracování těchto údajů.

8b.4. Poskytovatel bude informovat Objednavatele o skutečnosti, že dle názoru Poskytovatele určitý pokyn Objednavatele porušuje právní předpisy aplikovatelné na zpracování osobních údajů dle Hlavní smlouvy a těchto VOP. V tomto případě je oprávněn pozastavit i poskytované hostingové služby a zdržet se dalšího zpracování osobních údajů.

8b.5. Poskytovatel zajistí, aby osoby, jejichž prostřednictvím vykonává činnost, při které přicházejí do styku s poskytovanými osobními údaji, zachovávaly mlčenlivost o těchto údajích a o zpracování realizovaném na základě těchto VOP a Hlavní smlouvy a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení těchto osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení této Hlavní smlouvy.

8b.6. Poskytovatel je povinen na požádání Objednavatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro účely provedení kontroly Objednavatelem nebo jím pověřenou osobou nad souladem činností Poskytovatele vykonávané na základě Hlavní smlouvy a těchto VOP s právními předpisy a podmínkami těchto VOP, aniž by však zasáhl do práv a povinností 3. stran při poskytování služeb Poskytovatele. Poskytovatel rovněž poskytne Objednavateli součinnosti při jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a případně dalšími příslušnými úřady.

8b.7. V případě, že subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznese proti zpracování osobních údajů námitku, zavazuje se Strana, které byl takový podnět doručen, informovat o této skutečnosti nejpozději do tří (3) pracovních dnů, druhou Stranu. Obě Strany budou v takovém případě postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby bylo zpracování osobních údajů takového subjektu údajů v souladu s právními předpisy ukončeno či omezeno.

8b.8. Strany se zavazují vzájemně se informovat o všech významných skutečnostech, zejména o stížnostech subjektů údajů a jakékoli jiné komunikaci týkající se zpracování osobních údajů ve spojitosti s Hlavní smlouvou a těmito VOP, jakýchkoli úkonech, komunikaci či zahájení kontroly za strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, včetně informací o průběhu a výsledcích těchto úkonů, komunikace nebo kontroly.

8b.9. Objednavatel se zavazuje osobní údaje zabezpečit a ochraňovat v souladu s příslušnými právními předpisy a přijmout a dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů [zejm. využívat zabezpečené komunikační protokoly HTTPS, zabezpečený přístup k úložišti SFTP/SC, zabezpečený přístup k e-mailům a vyhnout se přitom provádění zpracovávání osobních údajů v e-mailech, pokud se nejedná o šifrovaný soubor (e-mailová úložiště nemohou být z povahy služeb šifrovány, pouze komunikační protokoly), šifrování souborů (úložiště nemohou být z povahy služeb šifrována sama o sobě) a dalších opatření odpovídající rizikům zpracovávaných osobních údajů]. Poskytovatel i Objednavatel se zavazují opatření specifikovaná níže pravidelně revidovat, hodnotit jejich účinnost a aktualizovat je s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky a pravděpodobnosti a závažnosti rizik v oblasti zabezpečení zpracování osobních údajů. Poskytovatel rovněž poskytne Objednavateli případnou součinnost za účelem provedení vyhodnocení takových technických a organizačních opatření. Touto součinností však nesmí dojít k narušení řádné činnosti Poskytovatele, dle Hlavních smluv.

8b.10. Objednavatel i Poskytovatel bude při zpracování osobních údajů dodržovat následující technická a organizační opatření:

8b.10.1. zabrání nepovolaným osobám ve vstupu k zařízením/systémům, jež zpracovávají a využívají osobní údaje (kontrola vstupu);

8b.10.2. zajistí, aby zařízení/systémy sloužící ke zpracování osobních údajů nemohla být zneužita nepovolanými osobami (kontrola přístupu);

8b.10.3. zajistí, aby osoby oprávněné k používání zařízení/systémů sloužících ke zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům spadajícím do oblasti jejich oprávnění (kontrola rozsahu přístupu);

8b.10.4. zajistí, aby osobní údaje nemohly být při jejich předávání čteny, kopírovány, měněny nebo vymazány neoprávněnou osobou (kontrola předávání);

8b.10.5. zajistí, aby mohlo být dodatečně prověřeno a zjištěno, zda a kým byly osobní údaje v systému zpracování osobních údajů zpracovány (kontrola zadávání);

8b.10.6. zajistí, aby osobní údaje, které jsou na základě těchto VOP zpracovávány, byly zpracovávány pouze v souladu s Hlavní smlouvou (kontrola smlouvy);

8b.10.7. zajistí, aby osobní údaje byly chráněny proti náhodnému zničení nebo ztrátě (kontrola dostupnosti).

8b.11. V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin tuto skutečnost oznámit Objednavateli.

8b.12. Objednavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností správce při zpracování osobních údajů. Bude-li jakákoliv škoda, vzniknuvší na základě porušení GDPR ze strany Objednatele, případně z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Objednatele, uplatněna a vymáhána na Poskytovateli, jako zpracovateli, zavazuje se Objednatel nahradit takto případně vzniklou škodu Poskytovateli v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo Poskytovatele odstoupit od Hlavní smlouvy či uplatnění jiných sankčních opatření dle těchto VOP.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

9.2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku 2. odst. 2.4. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

9.3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

9.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu https://www.cesky-hosting.cz. Objednatel má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 30 dnů od prokazatelného oznámení změny Poskytovatelem.

© THINline s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Nahoru